El centre

Fisioteràpia Palau té 260 m2 adaptats a les persones amb disminució de mobilitat (sense barreres arquitectòniques) dedicats a la salut. 

Disposa de 4 cabines i 3 cubicles per a realitzar tractaments personalitzats, un cubicle equipat amb magnetoteràpia, una sala de rehabilitació i un gimnàs.